Pro přispěvatele

Pro přispěvatele

Pokyny k úpravě příspěvků pro sborník Od Ještěda k Troskám (OJKT):

Vážení přispěvatelé sborníku Od Ještěda k Troskám,

děkujeme za Váš zájem psát pro Váš i náš sborník. Vítáme především příspěvky, které se týkají oblasti Českého ráje v nejrůznějších obdobích a tématech. Vítáme texty zdejších rodáků a obyvatel, zájemců o regionální dějiny a také nové výsledky bádání ze středoškolské odborné činnosti, z bakalářských nebo diplomových prací. Abychom zjednodušili a urychlili zpracování a přípravu Vašich příspěvků do tisku, žádáme Vás o dodržení následujících pokynů:

 

1. Příspěvky zasílejte v elektronické podobě  - e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), případně na CD 

2. Přílohy k textu, nejčastěji fotografie, obrázky nebo tabulky zasílejte spolu s textem rovněž v elektronické podobě. V textu případně označte umístění dané fotografie či obrázku. Nemáte-li možnost poskytnout vyobrazení k textu jinak, zašlete nám jeho originál, redakce OJKT jej zpracuje a v pořádku Vám ho vrátí. U fotografií, kreseb atp. nezapomeňte označit jejich původního autora nebo místo (práci), odkud je přejímáte.

3. Text pište v programu Microsoft Word, nejlépe písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, 1800 znaků na stránku. Dodržujte prosím základní typografická pravidla. Přijímáme texty do rozsahu 8 stran. Po dohodě s redakcí je možné otisknout na pokračování i obsáhlejší články.

4. Poznámky umístěte pod čarou, nikoliv na konci příspěvku. Číslujte arabskými číslicemi průběžně pro celý příspěvek.

5.  Použitou literaturu a prameny citujte následujícím způsobem. 

a) publikace: Tomáš PĚKNÝ, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1996, s. 21.

Petr SVOBODNÝ – Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004, s. 32.

b) články v časopisech

Martin BARUS, Prusko-rakouská válka 1866 na Mnichovohradišťsku, in: Bezděz 14, 2005, s. 45–88.

Dušan TŘEŠTÍK – Josef ŽEMLIČKA, O modelech vývoje přemyslovského státu, in: Český časopis historický, roč. 105, 2007, č. 1, s. 262–282.

c) archivní materiál

Při citacích archivního materiálu rozepište nejprve úplný název a sídlo archivu, při opakování stačí jen zkratka archivu a místo, název fondu a bližší určení pramene – např. Státní okresní archiv Mladá Boleslav (dále SOkA Mladá Boleslav), fond Továrna na obuv Kompert, Pracovní řád, 1877, rukopis.

SOkA Semily, fond Lidový soud Železný Brod, kart. 23, sign. T 131/50 – Zápis o výpovědi svědka Miloslava Kudrnáče ze dne 6. února 1950.

d) internet

Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Výzkum a vývoj České republice [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011. Poslední změna 19.01.2011 09:54 [cit. 27. 7. 2011]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415

6. Upozorňujeme, že zodpovědnost za obsah a kvalitu příspěvků nesou autoři.

7. Prosíme autory o udání poštovní adresy, na kterou jim má být zaslán autorský výtisk. 

Uzávěrky jednotlivých čísel:

č. 1 - uzávěrka 31. ledna

č. 2 - uzávěrka 30. dubna

č. 3 - uzávěrka 31. července

č. 4 - uzávěrka 15. října  

Děkujeme za dodržení těchto pokynů a těšíme se na Vaše příspěvky!

 Redakční rada Od Ještěda k Troskám

 

Pro autory textů o obcích - osnova:

Poloha obce, administrativní začlenění, místní části - připojené osady

Příroda - zajímavosti, památné stromy, chráněné rostliny, ...

Historie - stručně, spíše zajímavé události

Zajímavé stavby a objekty - kostel, škola, pomníky, sochy, ...

Významné osobnosti spjaté s obcí

Spolková činnost - Sokol, hasiči, ochotnické divadlo, ...

Živnosti, průmysl, doprava

Obecní kroniky a její kronikáři

Současnost - společensko-kulturní život obce

©2024 Martin Ehmig

Search